joomlarulit.com
Na osnovu tačke c) stava 1. člana 41., a u vezi s tačkom e) stava 1. člana 18. Ustava Srednjobosanskog kantona ("Službene novine Srednjobosanskog kantona", broj: 1/97, 5/97, 6/97, 2/98, 7/98 – ispravak teksta, 8/98, 10/2000, 8/03, 2/04 i 14/04) te na prijedlog Vlade Srednjobosanskog kantona, Skupština Srednjobosanskog kantona, na…
Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade SBK/KSB Zakon o koristenju upravljanju i odrzavanju zajednickih dijelova i uredjaja zgr
Općinska Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade ("Službeni glasnik Općine Donji Vakuf" 9/09)Tekst Odluke
Općinska odluka o komunalnoj naknadi Odluka o komunalnoj naknadi
Top